Všeobecné obchodné, dodávacie a platobné podmienky

Všeobecné obchodné, dodávacie a platobné podmienky spoločnosti Josef Steiner s.r.o., so sídlom Bojnická 18, 830 00 Bratislava, IČO: 44 190 832.

 1. VŠEOBENÉ USTANOVENIA
  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") sa vzťahujú na všetky naše ponuky, dodávky, plnenia a sú súčasťou všetkých zmlúv uzatvorených medzi nami a našimi zákazníkmi, a to bez ohľadu na to, či zákazníkom je spotrebiteľ alebo nie. Akékoľvek odchýlky od týchto VOP musia byť dohodnuté v písomnej forme. Toto platí aj pre dojednania ohľadom upustenia od písomnej formy.
  2. Týmto zároveň vyjadrujeme náš všeobecný nesúhlas s prípadnými všeobecnými obchodnými podmienkami alebo všeobecnými nákupnými podmienkami našich zákazníkov. Tieto neplatia ani vtedy, ak v objednávke alebo inom prejave vôle zákazníka tento na ne výslovne poukazuje. V takomto prípade sa objednávka stáva záväznou až po tom, čo ju následne po jej potvrdení z našej strany bez odkazu na všeobecné obchodné alebo nákupné podmienky zákazníka potvrdí aj zákazník bez takéhoto odkazu.

   

 2. PONUKY A OBJEDNÁVKY
  1. Naše ponuky sú nezáväzné, pokiaľ nie sú v písomnej forme výslovné označené ako záväzné. Platná a účinná zmluva je preto uzatvorená až po tom, čo bude objednávka z našej strany písomne potvrdená. Je pre zákazníka záväzná. Zákazník môže od zmluvy odstúpiť len za podmienky, že nám nahradí náklady, výdavky alebo straty, ktoré nám vznikli v dôsledku odstúpenia od zmluvy. Tým nie sú dotknuté ustanovenia bodov 1.2, 3 a 4 týchto VOP.
  2. V prípade, ak zákazník počas plnenia pôvodnej objednávky bude požadovať jej zmenu, resp. bude mať dodatočné objednávky súvisiace s pôvodnou objednávkou, sú tieto voči nám záväzné len po ich písomnom potvrdení z našej strany. Ústne prísľuby našich pracovníkov sú pre nás záväzné len vtedy, ak tieto budú najneskôr do 14 dní z našej strany písomne potvrdené.

   

 3. ODSTÚPENIE SPOTREBITEĽA OD ZMLUVY V PRÍPADE PODOMOVÉHO PREDAJA
  1. V prípade, ak je zákazníkom spotrebiteľ, pričom k uzatvoreniu zmluvy alebo prejavu vôle zákazníka došlo mimo miesta našej prevádzkarne alebo mimo trhového miesta, alebo pri návšteve zákazníka alebo na jeho pracovisku, pričom zákazník si takúto návštevu nevyžiada alebo pri návšteve zákazníka, ktorý si návštevu vyžiadal, pričom mu bol ponúknutý aj iný tovar alebo služba než ten, o ktorý pri vyžiadaní návštevy prejavil záujem (podomový predaj), je zákazník bez ďalšieho oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom toto právo si môže uplatniť u našej spoločnosti, t.j. Josef Steiner s.r.o., na adrese: Bojnická 18, 830 00 Bratislava. Odstúpením zákazníka od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
  2. Lehota na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúceho bodu je zachovaná, ak sa písomné odstúpenie od zmluvy odovzdá najneskôr posledný deň lehoty na poštovú prepravu.
  3. Zákazník je povinný vrátiť nám v lehote siedmich pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy tovar bez ohľadu na to, či bol tovar použitý alebo má vady, ktoré spotrebiteľ nespôsobil; primeraná starostlivosť o tovar však musí byť zachovaná.
  4. V prípade, ak budú vyššie uvedené podmienky splnené, tovar prevezmeme späť a vrátime zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar alebo službu alebo zaplatený preddavok, a to v lehote do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

   

 4. ODSTÚPENIE SPOTREBITEĽA OD ZMLUVY V PRÍPADE PODOMOVÉHO PREDAJA
  1. V prípade, ak je zákazníkom spotrebiteľ a k uzatvoreniu zmluvy, predmetom ktorej je zásielkový predaj tovaru alebo poskytnutie služby na diaľku došlo výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie (napr. internetový obchod - www.josefsteiner.sk, e-mail, telefón) (zásielkový predaj), je zákazník oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, za predpokladu boli včas a riadne splnené informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. V prípade, ak táto povinnosť nebola riadne a včas splnené, aplikuje sa ustanovenie § 12 ods. 2 a 3 zákona 108/2000 Z.z.
  2. Zákazník však od zmlúv uvedených v § 12 ods. 5 zákona 108/2000 Z.z nemôže odstúpiť podľa tohto bodu 4. Ustanovenie bodu 2.1 tým nie je dotknuté.

   

 5. ČIASTOČNÉ PLNENIE
  1. Naši zákazníci sú povinní prijať aj čiastočné plnenie, ak čiastočné plnenie neodporuje výslovnej dohode alebo povahe plnenia.

   

 6. DODACIE PODMIENKY
  1. Lehota na dodanie začína plynúť až po objasnení všetkých technických a komerčných detailov a úhrade preddavku platby v dohodnutej výške na naše konto. Termíny dodania uvádzané v katalógu a na internetovej stránke nie sú záväzné a považujú sa len za orientačné, pokiaľ neboli z našej strany výslovne označené ako záväzné. V prípade nezáväzných dodacích termínov sa dodanie v priebehu 4 týždňov po termíne uvedenom ako termín dodania považuje sa včasné.
  2. V prípade nášho omeškania s dodávkou je zákazník povinný poskytnúť nám primeranú dodatočnú lehotu na plnenie, ktorá začne plynúť až dňom doručenia písomnej výzvy na plnenie. Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy až márnym uplynutím tejto dodatočnej lehoty. Zákazníkovi voči nám z dôvodu omeškania nevyplývajú žiadne ďalšie nároky, s výnimkou zákonných nárokov. V prípade, ak sa plnenie, na ktoré sme zaviazaní, stane na prechodné obdobie sčasti alebo úplne nemožným v dôsledku zásahu vyššej moci alebo v dôsledku iných mimoriadnych nami nezavinených okolností alebo udalostí, predlžuje sa doba na plnenie o dobu trvania takejto prekážky. To isté platí aj pre plynutie dodatočne poskytnutej lehoty.
  3. 6.3. V prípade, ak je zákazníkom spotrebiteľ, sme povinní obstarať objednaný tovar v dohodnutej lehote, a ak lehota nie je dohodnutá, v lehote primeranej okolnostiam. Ak sa tak nestane, zákazník je oprávnený od zmluvy odstúpiť. Odstúpením zákazníka od zmluvy podľa tohto bodu nie je dotknuté jeho právo na náhradu škody.

   

 7. CENY
  1. Pokiaľ nie je výslovne dohodnuté so zákazníkom inak, ceny sú uvádzané ako ceny „ab Werk."
  2. Rozhodujúca je kúpna cena tovaru uvedená v potvrdení objednávky. Ak by v období medzi dňom uzatvorenia zmluvy a dodávkou uplynuli viac ako štyri mesiace, bez toho že by sme takéto omeškanie spôsobili my a zároveň by sa v tomto medziobdobí z objektívnych dôvodov zmenili ceny uvádzané v našich cenníkoch, sme oprávnení požadovať od zákazníka takto zmenenú cenu len za predpokladu, že doručíme zákazníkovi najneskôr v deň dodania nové potvrdenie objednávky, ktoré bude uvádzať takto zmenenú cenu. V prípade, ak je zákazníkom spotrebiteľ, považuje sa nové potvrdenie objednávky len za návrh na zmenu pôvodne uzatvorenej zmluvy, ktorú musí zákazník preukázateľným spôsobom potvrdiť (napr. e-mailom, faxom a pod.).

   

 8. CENOVÉ KALKULÁCIE
  1. Jednoduchá ústna cenová kalkulácia je nezáväzná a bezplatná.
  2. Písomné cenové kalkulácie sú rovnako nezáväzné, avšak sú bezplatné len v tom prípade, ak tieto neobsahujú detailnú kalkuláciu na základe individuálnych požiadaviek zákazníka, pričom v konečnom dôsledku ku uzatvoreniu zmluvy nedôjde.

   

 9. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA
  1. Plány, skice a iné technické materiály našej spoločnosti v akejkoľvek podobe (napr. na nosičoch informácií a pod.) , ako aj príslušné prospekty, katalógy, vzorky a podobne ostávajú naším duševným vlastníctvom.
  2. Akékoľvek použitie, rozmnožovanie a iné využitie, či už na súkromné alebo obchodné účely si vyžaduje náš výslovný súhlas.

   

 10. POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA
  1. Povolenia od tretích osôb, hlásenia na príslušných úradoch ako aj povolenia správnych orgánov, ktoré sú potrebné pre riadne plnenie zmluvy je povinný zabezpečiť včas a na vlastnú zodpovednosť objednávateľ (zákazník). Zákazník je ďalej povinný skontrolovať, či tovar, ktorý má byť dodaný alebo služba, ktorá má byť poskytnutá, je v súlade s aplikovateľnými právnymi predpismi, najmä stavebného práva.
  2. V prípade ak zákazník neuskutoční potrebnú kontrolu alebo nezabezpečí potrebné povolenia, nezodpovedáme za škodu tým vzniknutú, ani za omeškanie s plnením a sme oprávnení od neho požadovať náhradu dodatočných nákladov, ktoré nám v dôsledku toho vznikli, v plnej výške.
  3. V prípade, ak bude plnenie poskytované v zmysle dohody so zákazníkom na základe ním dodaných plánov alebo ním určených rozmerov, zodpovedá zákazník za ich správnosť, pokiaľ nie sú dohodnuté klasické rozmery.

   

 11. MONTÁŽ
  1. Montáž nie je zahrnutá v dodávke. V cene prepravy a montáže je započítaná iba jedna cesta. Z tohto dôvodu je zákazník povinný zabezpečiť, aby v dohodnutý deň dodávky, resp. montáže bolo príslušné miesto určenia bez prekážok a pripravené na zabudovanie zakúpeného produktu. V opačnom prípade sme oprávnení požadovať od zákazníka náhradu všetkých z uvedeného dôvodu vzniknutých dodatočných nákladov v plnej výške.
  2. Ďalšie práce, ktoré budú eventuálne potrebné ako doplnok k nami poskytnutému plneniu ako murárske, tesárske práce, kladenie podlahy, kováčske, elektrikárske a maliarske práce si zabezpečí na vlastné náklady a zodpovednosť zákazník. V prípade, ak tieto práce nebudú v dohodnutý deň dodávky alebo plnenia ukončené tak, aby sme obratom mohli začať s montážou, sme oprávnení požadovať od zákazníka náhradu všetkých z uvedeného dôvodu vzniknutých dodatočných nákladov v plnej výške.
  3. Náklady na dodatočné upratovacie a maliarske práce ako aj odstránenie poškodení, ktoré sú pri plnení podľa zmluvy bežné a neodvrátiteľné, ako aj náklady na záverečné vyčistenie staveniska znáša zákazník.
  4. V oblasti vstupných a výstupných stĺpov ako aj pri potrebných ukotveniach stien a stropov zákazník zabezpečí, aby podklady boli vhodné vŕtanie prípadne upevnenie, v opačnom prípade nie sme zodpovedný za tým vzniknuté škody. Týmto sa stanovuje, že nie sme povinný kontrolovať podklad.
  5. Zákazník je ďalej povinný na príslušnom stavenisku zabezpečiť elektrický prúd. Následné čistiace práce zabezpečí zákazník.

   

 12. PREVZATIE DIELA
  1. Zákazník je povinný, za podmienky prizvania k tomu splnomocnenej tretej osoby, po riadnom dodaní resp. plnení, toto potvrdiť svojím podpisom na príslušnom protokole o vykonaných prácach. V prípade neprítomnosti zákazníka sme oslobodení od akejkoľvek budúcej zodpovednosti, za predpokladu, že zákazník nie je spotrebiteľom. Týmto podpisom zároveň potvrdzuje bezvadnosť plnenia.

   

 13. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA
  1. Zákazník je, pokiaľ nie je spotrebiteľom, povinný obdržaný tovar bezodkladne prezrieť s ohľadom na jeho úplnosť, škody spôsobené transportom, zjavné vady, akosť a vlastnosti a v prípade výskytu vád počas 2 rokov od dodania resp. poskytnutia plnenia podať nám správu o výskyte vád najneskôr do 14 dní od ich výskytu.
  2. Právo zákazníka z vád tovaru mu nebude priznané, pokiaľ nám zákazník, ktorý nie je spotrebiteľom, nepodá správu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo vady zistil, alebo pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť mal (§ 428 Obchodného zákonníka).
  3. Pri výskyte vád na tovare, za ktoré zodpovedáme a ktoré nám boli včas oznámené, sme povinní vady dodatočne odstrániť, okrem prípadov, kedy v zmysle platných a účinných zákonov môžeme odmietnuť dodatočné odstránenie vád. Právo zákazníka na odstúpenie od zmluvy a zľavu z kúpnej ceny je vylúčené. Zákazník je v každom prípade povinný poskytnúť nám primeranú dodatočnú lehotu na odstránenie vád.
  4. Podstatné vady odstránime podľa nášho výberu buď opravou alebo dodaním náhradného tovaru; výlučne sekundárne vo forme zľavy z kúpnej ceny alebo odstúpením od zmluvy a vrátením tovaru. Zákazník je povinný poskytnúť nám primeranú lehotu na odstránenie vád.
  5. Zmeny oproti dohodnutému plneniu sa považujú za únosné a nepredstavujú podstatnú vadu, ak sú nepatrné a vecne odôvodniteľné. Za vecne odôvodniteľné sa považujú najmä zmeny spôsobené materiálom, napr. v prípade rozmerov, farieb, povrchu, druhu dreva a štruktúry. Vo vykurovacej sezóne je potrebné dbať aj na dostatočnú vlhkosť vzduchu, v opačnom prípade hrozí neprimeraná tvorba škár a škôd. Nedodržanie týchto pravidiel má za následok vylúčenie našej zodpovednosti za vady.
  6. Zo zodpovednosti sú ďalej vylúčené vady, ktoré sa síce vyskytli počas dvojročnej záručnej lehoty, avšak tieto boli spôsobené starnutím produktu akými sú napr. vyblednutie alebo oddeľovanie lakovaných alebo poťahovaných povrchov. Masívne drevo je prírodným produktom, ktorý vykazuje farebné rozdiely a rôzne vzorkovanie. Farebné morenie môže na masívnom dreve vykazovať živé tieňovanie na hranách, čelnom konci a stavebných dieloch, pri dlhých stavebných dieloch sú prípustné spoje. Dodatočný úbytok masívneho dreva alebo znaky lepených spojov je rovnako závislé od klimatických zmien ako aj vŕzganie schodov. Žiadna z uvedených skutočností preto nemôže byť uznaná ako dôvod reklamácie.
  7. Nároky na náhradu škody z dôvodu výskytu vád za nižšie uvedených podmienok môže zákazník uplatniť za nižšie uvedených podmienok len vtedy, ak odstránenie vád bolo neúspešné alebo z našej strany odmietnuté. Právo zákazníka na uplatnenie ďalšej náhrady škody za nižšie uvedených podmienok tým nie je dotknuté. Avšak uspokojenie, ktoré je možné dosiahnuť uplatnením niektorého z nárokov z vád tovaru, nemožno dosiahnuť uplatnením nároku z iného právneho dôvodu, vrátane nároku na náhradu škody.
  8. Ďalšie ručenie, okrem nižšie uvedených prípadov týkajúcich sa spotrebiteľa, je bez ohľadu na právu povahu uplatneného nároku vylúčené.
  9. V prípade, ak ide o predaj tovaru v obchode (spotrebiteľskú kúpnu zmluvu) v zmysle ustanovenia § 612 a nasl. Občianskeho zákonníka, má zákazník, ktorý je spotrebiteľom nasledovné nároky:
   1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Vadu sme povinní bez zbytočného odkladu odstrániť. Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak nám tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Sme oprávnení vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to zákazníkovi nespôsobí neprimerané ťažkosti.
   2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má zákazník právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva má zákazník, ak ide síce o vady odstrániteľné, ak však zákazník nemôže z dôvodu opätovného výskytu vady po oprave alebo väčšieho počtu vád tovar riadne užívať.
   3. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má zákzaník právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
   4. Vada, ktorá vznikla neodbornou starostlivosťou alebo iným neodborným uvedením tovaru do prevádzky, bude považovaná za vadu tovaru len vtedy, ak montáž alebo uvedenie do prevádzky boli dohodnuté v kúpnej zmluve a boli vykonané nami alebo nami poverenou osobou. Uvedené platí aj v prípade, keď montáž alebo iné uvedenie veci do prevádzky vykonal zákazník a vada vznikla na základe nesprávnych pokynov uvedených v návode na montáž alebo na uvedenie veci do prevádzky.
   5. Nezodpovedáme za tie vady tovaru, ktoré boli spôsobené dopravou tovaru uskutočnenou zákazníkom alebo neodbornou manipuláciou či montážou uskutočnenou zákazníkom.
   6. Zákazník je povinný uplatniť práva zo zodpovednosti za vady u [•].
   7. Záručná doba je 24 mesiacov. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.
   8. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď zákazník po skončení opravy bol povinný vec prevziať sa do záručnej doby nepočíta. Sme povinní vydať zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
   9. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
   10. Sme povinní určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má zákazník právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
   11. Ak zákazník uplatnil reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy tovaru, sme oprávnení vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od zákazníka vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
   12. Ak zákazník uplatnil reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy tovaru a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak zákazník odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
   13. Aktuálne informácie o servisných miestach pre vykonanie záručných opráv sú uvedené na internetovej stránke [•].a budú poskytnuté zákazníkovi na základe písomnej (vrátane e-mailovej) alebo telefonickej požiadavky.

   

 14. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ VADNÝM VÝROBKOM
  1. V prípade, že nie sme iba dodávateľom, ale aj výrobcom určitého výrobku, zodpovedáme za škodu spôsobenú vadným výrobkom na zdraví alebo na živote poškodeného alebo na veci inej, ako je vadný výrobok, ak je obvykle určená na osobné použitie alebo na osobnú spotrebu, ktorá poškodenému slúžila prevažne na tento účel, ak poškodený preukáže, že výrobok je vadný, škodu a príčinnú súvislosť medzi vadným výrobkom a škodou. Za škodu na veci inej, ako je vadný výrobok, podľa predchádzajúcej vety, zodpovedáme, len ak je škoda vyššia ako 663, 88 EUR.
  2. Pokiaľ nie sme výrobcom daného výrobku a pokiaľ z výrobku samotného alebo zo sprievodnej dokumentácie nie je možné výrobcu zistiť, je poškodený povinný obrátiť sa na nás so žiadosťou o oznámenie mena výrobcu alebo toho, kto mu výrobok dodal alebo toho, kto výrobok doviezol zo zahraničia na účel jeho predaja. V takomto prípade sme povinní oznámiť poškodenému osobu podľa predchádzajúcej vety v lehote jedeného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poškodeného resp. od uplatnenia jeho nároku na náhradu škody. Pokiaľ sa poškodený na nás neobráti s vyššie uvedenou žiadosťou najneskôr pri uplatnení nároku na náhradu škody, jeho nárok na náhradu škody zaniká.

   

 15. BEZPEČNOSŤ VÝROBKOV
  1. Výslovne poukazujeme na to, že naše produkty ponúkajú len takú bezpečnosť, aká môže byť očakávaná v zmysle aplikovateľných noriem, návodov na obsluhu a predpisov o zaobchádzaní s príslušnými predmetmi dodávok (napr. užívateľské manuály, manuály ohľadom starostlivosti o výrobok) a ich potrebnej údržbe (napr. dodatočné uťahovanie závitových spojení atď.), ako aj iných aplikovateľných užívateľských návodov. Naša zodpovednosť za bezpečnosť predaného tovaru nad uvedený rozsah je vylúčená.
  2. Sme kedykoľvek bez oznámenia oprávnení uskutočniť na objednanom produkte technické zmeny, pokiaľ tým môže byť dosiahnuté kvalitatívne zlepšenie produktu.

   

 16. DODANIE
  1. V prípade, ak dôjde k omeškaniu s dodaním alebo prevzatím zo strany zákazníka v dôsledku skutočností, za ktoré zodpovedá zákazník, prechádza nebezpečenstvo na zákazníka už okamihom oznámenia pripravenosti tovaru na dodanie.

   

 17. SPLATNOSŤ
  1. Nami vystavené faktúry sú splatné do 8 dní od ich vystavenia v plnej výške.
  2. V prípade špeciálnych vyhotovení (podľa želania zákazníka) a schodísk je potrebné uhradiť zálohu vo výške 50 % kúpnej ceny už pri zadávaní objednávky. V takomto prípade je zmluva platne a účinne uzatvorená až po odovzdaní potvrdenia prijatia objednávky A uhradení zálohy. Zvyšok kúpnej ceny je následne splatný najneskôr pri obdržaní tovaru.
  3. Pri omeškaní s platbami je zákazník odo dňa omeškania povinný uhrádzať nám aj úrok z omeškania. Výška úroku z omeškania je o 8 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s platbami.
  4. Zákazník je oprávnený na započítanie len vtedy, pokiaľ jeho nároky voči nám boli právoplatne určené, prípadne uznané z našej strany alebo sú nesporné. Toto platí aj v prípade, ak sa uplatňujú nároky z vád alebo vzájomné nároky. Zákazník je oprávnený na výkon zádržného práva len vtedy, ak jeho vzájomný nárok, ktorým môže byť výlučne splatná peňažná pohľadávka, vyplýva z tej istej kúpnej zmluvy.

   

 18. STORNO
  1. V prípade storna objednávky zo strany zákazníka po začatí nášho plnenia, za čo sa považujú aj prípravné práce, sme oprávnení - bez toho, že by tým bolo dotknuté uplatňovanie akýchkoľvek ďalších nárokov - požadovať v každom prípade 30 % z ceny ako storno poplatok, v prípade, ak predmetom zmluvy bolo osobitné plnenie podľa pokynov zákazníka.
  2. V prípade, ak nešlo o osobitné plnenie podľa pokynov zákazníka, sme oprávnení požadovať 10 % z ceny ako storno poplatok.

   

 19. VÝHRADA VLASTNÍCTVA
  1. Vlastnícke právo k tovaru v neobmedzenom rozsahu ostáva nám až do okamihu, kým nám nebudú uhradené všetky platby vyplývajúce zo zmluvy (výhrada vlastníckeho práva). Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na zákazníka až potom, keď zákazník splní všetky svoje záväzky z obchodného vzťahu, vrátane vedľajších pohľadávok, nárokov na náhradu škody a uhradenia šekov a zmeniek.
  2. Zákazník je povinný v dobe pred prechodom vlastníckeho práva k tovaru nás bezodkladne písomne upozorniť na akékoľvek zásahy tretích osôb, najmä opatrenia núteného výkonu rozhodnutia ako aj iné obmedzenia vlastníctva. Zákazník je povinný nahradiť nám všetky škody a náklady, ktoré vzniknú porušením tejto povinnosti a v dôsledku uskutočnenia potrebných opatrení na ochranu proti zásahom tretích osôb.

   

 20. MIESTO PLNENIA
  1. Miestom plnenia pre uskutočnenie platieb je Bojnická 18, 830 00 Bratislava; pre naše dodávky tovaru príslušné miesto odoslania (odovzdania na prepravu).

   

 21. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Zákazník je uzrozumený a týmto udeľuje svoj súhlas s tým, že jeho osobné údaje, ktoré získame v našich obchodných vzťahoch, budú predmetom spracovania za účelom splnenia našich záväzkov z obchodných vzťahov v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov, najmä budú ukladané a poskytnuté tretím osobám, pokiaľ to bude nevyhnutné v rámci účelového určenia zmluvy alebo na ochranu našich oprávnených záujmov a nebude existovať žiaden predpoklad, že by v tomto prípade prevažovali oprávnené záujmy zákazníka na vylúčenie spracovávania jeho osobných údajov.

   

 22. SALVATORSKÁ KLAUZULA
  1. Zmeny alebo dodatky k zmluve alebo týmto VOP sú účinné len vtedy, ak sú uskutočnené v písomnej forme. V prípade, ak je alebo sa stane nejaké ustanovenie týchto VOP neúčinným alebo nevykonateľným, účinnosť ostatných ustanovení tým nie je dotknutá.

   

 23. PRÍSLUŠNOSŤ SÚDU A ROZHODNÉ PRÁVO
  1. Tieto VOP a ich výklad, ako aj zmluvy uzatvorené medzi zákazníkom a nami podľa týchto VOP sa riadia právnych poriadkom Slovenskej republiky s výnimkou Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.
  2. Príslušnosť súdu sa riadi ustanoveniami zákona 99/1963 Zb., Občianskeho súdneho poriadku, v znení neskorších predpisov.

Európska komisia sprístupnila platformu na riešenie sporov online. Platformu nájdete tu http://ec.europa.eu/consumers/odr/

| Kontaktujte nás

Osobné paradenstvo

Tel.: 02 / 33 322 921

Josef Steiner s.r.o

Bojnická 18

831 04 Bratislava

Mail: info@josefsteiner.sk

Web: www.josefsteiner.sk

PO. - PIA. 07.00 - 18.00 Hod
SO. 08.00 - 12.00 Hod

Kontakty


Zavolajte nám,
radi Vám poradíme!

© 2024 Josef Steiner s.r.o RADA: 02 / 33 322 921 | info@josefsteiner.sk