zrušenie

 1. ODSTÚPENIE SPOTREBITEĽA OD ZMLUVY V PRÍPADE PODOMOVÉHO PREDAJA
  1. V prípade, ak je zákazníkom spotrebiteľ, pričom k uzatvoreniu zmluvy alebo prejavu vôle zákazníka došlo mimo miesta našej prevádzkarne alebo mimo trhového miesta, alebo pri návšteve zákazníka alebo na jeho pracovisku, pričom zákazník si takúto návštevu nevyžiada alebo pri návšteve zákazníka, ktorý si návštevu vyžiadal, pričom mu bol ponúknutý aj iný tovar alebo služba než ten, o ktorý pri vyžiadaní návštevy prejavil záujem (podomový predaj), je zákazník bez ďalšieho oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom toto právo si môže uplatniť u našej spoločnosti, t.j. Josef Steiner s.r.o., na adrese: Bojnická 18, 830 00 Bratislava. Odstúpením zákazníka od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
  2. Lehota na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúceho bodu je zachovaná, ak sa písomné odstúpenie od zmluvy odovzdá najneskôr posledný deň lehoty na poštovú prepravu.
  3. Zákazník je povinný vrátiť nám v lehote siedmich pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy tovar bez ohľadu na to, či bol tovar použitý alebo má vady, ktoré spotrebiteľ nespôsobil; primeraná starostlivosť o tovar však musí byť zachovaná.
  4. V prípade, ak budú vyššie uvedené podmienky splnené, tovar prevezmeme späť a vrátime zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar alebo službu alebo zaplatený preddavok, a to v lehote do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

 

 1. ODSTÚPENIE SPOTREBITEĽA OD ZMLUVY V PRÍPADE PODOMOVÉHO PREDAJA
  1. V prípade, ak je zákazníkom spotrebiteľ a k uzatvoreniu zmluvy, predmetom ktorej je zásielkový predaj tovaru alebo poskytnutie služby na diaľku došlo výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie (napr. internetový obchod - www.josefsteiner.sk, e-mail, telefón) (zásielkový predaj), je zákazník oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, za predpokladu boli včas a riadne splnené informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. V prípade, ak táto povinnosť nebola riadne a včas splnené, aplikuje sa ustanovenie § 12 ods. 2 a 3 zákona 108/2000 Z.z.
  2. Zákazník však od zmlúv uvedených v § 12 ods. 5 zákona 108/2000 Z.z nemôže odstúpiť podľa tohto bodu 4. Ustanovenie bodu 2.1 tým nie je dotknuté.

| Kontaktujte nás

Osobné paradenstvo

Tel.: 02 / 33 322 921

Josef Steiner s.r.o

Bojnická 18

831 04 Bratislava

Mail: info@josefsteiner.sk

Web: www.josefsteiner.sk

PO. - PIA. 07.00 - 18.00 Hod
SO. 08.00 - 12.00 Hod

Kontakty


Zavolajte nám,
radi Vám poradíme!

© 2024 Josef Steiner s.r.o RADA: 02 / 33 322 921 | info@josefsteiner.sk